Kup teraz

Odbierz za darmo z TZMO

Regulamin sklepu

 

Portal internetowy dostępny pod adresem www.wspominajki.pl udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

 

Dane kontaktowe Usługodawcy:

a. numer telefonu: +48 721 262 626,

b. adres e-mail: info@wspominajki.pl.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

 

 

I. Definicje

 

1. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://wspominajki.pl/.

2. Usługodawca – Marzena Anna Grochowska Get Choice z siedzibą w Gdyni, ul. Miła 3D/2, 81-549 Gdynia, NIP: 8791776390, REGON: 222007220.

3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta Usług świadczonych przez Usługodawcę.

4. Usługa – usługi świadczenie elektronicznie za pośrednictwem Portalu.

5. Usługa Płatna – produkty przygotowane przez Usługodawcę.

6. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Portalu umożliwiający dokonanie złożenia zamówienia na Usługę Płatną.

7. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.

8. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 

3. Korzystanie z Portalu oraz Usług, w tym Usług Płatnych oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

 

4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcy danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.

 

5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

 

 

III. Ogólne warunki świadczenia usług

 

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi ogólnodostępne i bezpłatne polegające w szczególności na:

a. umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Portalu, w tym do treści, artykułów, aktualności oraz innych informacji

b. zamieszczonych w Portalu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika,

c. przesyłaniu na adres e-mail Użytkownika cyklicznych informacji o promocjach, usługach bądź innych materiałów informacyjnych w formie „Newslettera”.

 

2. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Użytkownika do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej w

Portalu.

 

3. Usługodawca za pośrednictwem Portalu umożliwia złożenie zamówienia na Usługi Płatne.

 

4. Informacje dotyczące Usługi Płatnej znajdujące się na stronie Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

5. Wszelkie ceny podane na stronie Portalu podawane są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto.

 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Usług Płatnych dostępnych na Portalu, wprowadzania nowych Usług Płatnych jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania do umów zawartych przed wprowadzeniem przez Usługodawcę zmian.

 

7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcy:

a. urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c. dostęp do poczty elektronicznej.

 

8. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

 

IV. Usługi Płatne

 

1. Usługodawca za pośrednictwem Portalu udostępnia Użytkownikom możliwość zamówienia na Usługi Płatne zgodnie z ich opisem i wariantami dostępnymi na Portalu.

 

2. Użytkownik w celu zamówienia Usługi Płatnej:

a. dokonuje wyboru Usługi Płatnej,

b. wypełnia Formularz zamówienia wskazując wymagane dane,

c. dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybraną metodą płatności.

 

3. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz określającą istotne warunku umowy, która zostaje zawarta w związku ze złożeniem i potwierdzeniem zamówienia.

 

4. Wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 3 pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Płatnej będącej przedmiotem zamówienia.

 

5. Usługodawca realizuje Usługę Płatną w terminie 5 dni roboczych od momentu ustalenia z Użytkownikiem niezbędnych informacji do prawidłowego przygotowania zakupionego towaru przez Użytkownika.

 

6. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi złożenie zamówienia na inne usługi, w tym na zakup produktów o innych parametrach, nie uwzględnionych w standardowej ofercie. Zamówienie usług, o których mowa w zdaniu poprzednim odbywa się na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. W celu zamówienia usług Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktu lub telefonicznie bądź drogą elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy.

 

 

V. Metody płatności

 

1. Usługodawca umożliwia płatność za Usługi Płatne w formie przedpłaty:

a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 (zgodnie z regulaminem systemu Przelewy24), którego administratorem jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327),

b. za pomocą przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

 

2. Usługodawca na wyraźne życzenie Użytkownika dokumentuje sprzedaż Usługi Płatnej dowodem zakupu.

 

 

VI. Metody dostaw

 

1. Usługodawca umożliwia dostawę produktu:

a. za pośrednictwem Grupy Usług Furgonetka (zgodnie z regulaminem firmy www.furgonetka.pl), której administratorem jest Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa).

b. podczas odbioru osobistego w siedzibie firmy przy ul. Miłej 3D/2, 81-549 Gdynia.

 

 

VII. Odpowiedzialność

 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie), przekazanie niepełnych lub błędnych informacji na podstawie których realizowane są Usługi Płatne, a także działanie Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.

 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Portalu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Portalu nie może naruszać praw Użytkownika.

 

 

VIII. Odstąpienie od umowy

 

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

 

2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 

3. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

4. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 

 

IX. Postępowanie reklamacyjne

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcy usług, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.

 

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.

 

3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni oznacza jej uwzględnienie przez Usługodawcę.

 

 

X. Własność intelektualna

 

1. Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcy na Portalu.

 

3. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

 

4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

b. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,

c. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

 

XI. Postanowienia końcowe

 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

 

2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.

 

3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.

 

5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2020 r.

 

Kup teraz

Odbierz za darmo z TZMO

Demencja z każdym kolejnym dniem nieubłaganie pożera rezerwę poznawczą. Im szybciej zaczniesz ją odbudowywać, tym skuteczniej

 

odłożysz proces starzenia się

mózgu Twojego seniora.

 

 

Tutaj czas pełni ogromną rolę - zacznij już teraz.

Demencja z każdym kolejnym dniem nieubłaganie pożera rezerwę poznawczą.

Im szybciej zaczniesz ją odbudowywać, tym skuteczniej

 

odłożysz proces starzenia się

mózgu Twojego seniora.

 

 

Tutaj czas pełni ogromną rolę - zacznij już teraz.

Marzena Anna Grochowska Get Choice z siedzibą w Gdyni, ul. Miła 3D/2, 81-549 Gdynia, NIP: 8791776390, REGON: 222007220.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

Przed zakupem sprawdź również Regulamin sklepu >>

 

 

Realizacja: Plutowski.pl